Het beleid bij Onze Gezellen

Het beleid van Onze Gezellen is erop gericht om de leden zo lang mogelijk met plezier te laten voetballen en hen zoveel mogelijk te leren. Met ‘zo lang mogelijk’ bedoelen we dat we er naar streven dat elk pupillen- en junioren lid tot en met de senioren zal blijven voetballen bij onze vereniging.

Onze uitgangspunten om dit te bereiken zijn: Voetballen is het leukste en blijft het langst leuk als spelers zich kunnen ontwikkelen en merken dat het steeds beter gaat. Spelers ontwikkelen zich het beste als zij met medespelers en tegenstanders spelen die min of meer van gelijk niveau zijn. Het is niet goed voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van spelers als het kwaliteitsverschil met medespelers te groot is. Het spelplezier en het teamgevoel staan voorop. Het teamverband speelt ook een belangrijke rol in het voetballen. Daarom worden de samenstellingen van de teams in principe slechts eenmaal per seizoen vastgesteld. Tijdens het seizoen zal altijd worden gekeken of er spelers zijn die ‘verkeerd’ zijn ingedeeld (te hoog, te laag of om andere redenen niet passend in het team).

Respect

Plezier in het spel, sportieve resultaten en lekker voetballen met elkaar zijn belangrijke elementen voor Onze Gezellen en haar leden. Wij willen dan graag dat het gedrag en de invloed van spelers, trainers, leiders en supporters langs de lijn positief en ondersteunend is. Daarom is binnen Onze Gezellen een sportiviteitscode opgesteld; om sportief gedrag te stimuleren, de club goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Wij verwachten dat dit op den duur ook de uitstraling van de club naar buiten en de prestatie op het veld positief beïnvloedt. Een sportiviteitscode bevat regels (of afspraken) die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Door aan onze leden (kader, spelers (ook senioren) en ouders) duidelijk te maken welke regels (of afspraken) er gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk welk gedrag gewenst of niet gewenst is. Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien e.d.) die buitenshuis onder de verantwoordelijkheid van Onze Gezellen plaatsvinden. Voor elke doelgroep zijn regels (of afspraken) opgesteld, waaraan men zich moet houden. Deze moeten voor een ieder helder zijn. Het is daarom van groot belang dat elk lid van Onze Gezellen van de gedragscode op de hoogte is, zodat iedereen ernaar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

De ‘gouden’ gedragsregels van Onze Gezellen

 • Laat presteren en sportief spel hand in hand gaan.
 • Behandel jezelf, je teamgenoten en de tegenstander met respect.
 • Heb waardering voor mooi spel en goed voetbal, ook van de tegenstander.
 • Wees een trotse winnaar en een goede verliezer.
 • Respecteer de spelregels en aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Laat de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter.
 • Wees gul met applaus en vermijd grove taal en geweld.
 • Supporters zijn van harte welkom aan de zijlijn.
 • Hou wel de achterlijn vrij en blijf achter de hekken.

Lees hier het Beleidsplan voor de jeugd RKSV OGV 2017-2018

Veilig sportklimaat en Gedragcode

De Voetbalvereniging Onze Gezellen wil zorgdragen voor een veilige omgeving, waarin iedereen onbezorgd en met veel plezier met Voetbal bezig kan zijn.
Hiertoe heeft de Voetbalvereniging Onze Gezellen de volgende gedragscode opgesteld.

Een trainer, coach of begeleider bij Onze Gezellen:

 1. Zorgt voor een veilige omgeving
  Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 2. Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
  Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 3. Is zorgvuldig en op recht bij het vermelden van ervaring en functies
  Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 4. Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet
  Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 5. Respecteert het privéleven van de sporter
  Dring niet verder in het privéleven van de sporters in dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 6. Tast niemand in zijn waarde aan
  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 7. Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
  Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/of beledigende opmerkingen.
 8. Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt je iets aangeboden om iets
  te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 9. Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 10. Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 11. Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact opnemen met het vertrouwenspunt sport.
 12. Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Ondanks ons streven naar een veilige sportomgeving zou het desondanks wel eens zo kunnen zijn dat er zaken in jouw ogen niet door de beugel kunnen of waar je zodanig veel moeite mee hebt dat je hiermee met een onafhankelijk persoon in vertrouwen over wilt praten. Daarom hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen, zowel een man als een
vrouw zodat er geen belemmering is om met één van de twee contact op te nemen.

Wanneer kan je bij een vertrouwenscontactpersoon terecht ?
Alle jeugd en senioren leden, maar ook ouders kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met zaken die te vertrouwelijk of te persoonlijk zijn, die je niet kan/wil bespreken met een coach of bestuurslid van Voetbalvereniging Onze Gezellen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met:

 • Pesten en gepest worden;
 • Discriminatie en het gevoel hebben dat je er, om wat voor reden dan ook , niet bijhoort;
 • De manier waarop je benaderd wordt en die je als onprettig ervaart;
 • Of ander ongewenst, ongepast en ontoelaatbaar gedrag in jouw omgeving, in die van een teamgenoot of in de omgeving van jouw kind.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon ?
De vertrouwenscontactpersoon heeft een onafhankelijke positie, luistert naar je en dient waar nodig advies. Indien je dit wenst kan de vertrouwenscontactpersoon jouw vraag of probleem met het bestuur of de betreffende coach bespreken zonder je naam te noemen. Dat laatste gebeurt alleen met jouw toestemming.

Hoe kan ik de vertrouwenscontactpersoon bereiken ?
De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van jong tot oud. Mocht er iets spelen, schroom dan niet om hier gebruik van te maken. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail of persoonlijk benaderen.

Naam: Monique Meijers (monique.bakel@gmail.com)
Naam: Kasper Zijm (kazijn@mendelcollege.nl)