ALV Omni Vereniging RKSV Onze Gezellen

Omni-vereniging

R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING

OMNI-VERENIGING R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

Aan: De ereleden, leden van verdienste en de leden van de R.K.S.V. Onze Gezellen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2024

aanvang 20.00 uur, in de algemene ruimte van de “D’Olde Geet”.

AGENDA:

1 Opening, vaststellen aanwezigheid kiesmensen

2 Ingekomen stukken en mededelingen

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2023

4 Jaarverslag Omni-bestuur, beheercommissie

5 Jaarverslag Financieel en verslag kascontrolecommissie

6 Bestuursverkiezing:

De functie van Penningmeester is vacant. Er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat

gemeld voor deze functie

7 Behandeling en vaststelling begroting 2023

8 Beleidsonderwerpen 2023/2024

9 Kascontrolecommissie 2023

10 Rondvraag

Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via

mdebreij@outlook.com

.De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/secretaris OMNI.

Deel dit bericht: