Algemene ledenvergadering Voetbal Maandag 2 november 20:00

ALV vindt digitaal plaats. Meldt je aan op voorzitter@onzegezellen.com en dan wordt je uitgenodigd om deel te nemen.

AGENDA:

 • Opening
 • Notulen laatste vergadering 
 • Verantwoording gevoerde beleid seizoen 2019/2020
 • Financiële resultaten seizoen 2019/2020 en balans per 30/6/2020
 • Bestuursverkiezing : Voorzitter en Penningmeesteer aftredend en herkiesbaar. Secretaris aftredend en niet herkiesbaar. Aad Felix voorgesteld als nieuwe secretaris. 
 • Plannen seizoen 2020/2021
 • Begroting seizoen 2020/2021
 • Kascommissie 
 • Bestuursbeleid Omni vereniging & benoeming kiesman. 
 • Rondvraag
 • Sluiting
Deel dit bericht:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp