Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 mei 2021

Aan: De ereleden, leden van verdienste en de leden van de Omni-vereniging R.K.S.V. Onze Gezellen.


Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 mei 2021 aanvang 20.00 uur.

In verband met de COVID-19 richtlijnen zal de vergadering digitaal
plaatsvinden.

AGENDA:
1 Opening, vaststellen aanwezigheid kiesmensen
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen Algemene Ledenvergadering 5 november 2020
4 Jaarverslag Omni-bestuur, beheercommissie en clubhuiscommissie
5 Jaarverslag Financieel en verslag kascontrolecommissie
6 Bestuursverkiezing:
Aftredend is:
Menno Schelfaut – Secretaris – herkiesbaar
7 Beleidsonderwerpen 2021/2022
❖ MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)
❖ Financiën op middellange termijn
8 Behandeling en vaststelling begroting 2021
9 Kascontrolecommissie 2021
• Subverenigingen Voetbal en Honk- en Softbal
10 Rondvraag
Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via
m.schelfaut@quicknet.nl.
De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/secretaris OMNI.

Deel dit bericht:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp