Algemene ledenvergadering OMNI

Beste OG-ers,

Op 17 September a.s. om 20.00 vindt plaats de jaarlijkse ALV van de omni vereniging Onze Gezellen ( oorspronkelijk gepland voor April, maar vanwege Corona uitgesteld). 

Omni-vereniging
R.K.S.V. ONZE GEZELLEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING OMNI-VERENIGING R.K.S.V. ONZE GEZELLEN
Aan: De ereleden, leden van verdienste en de leden van de Omni-vereniging R.K.S.V. Onze Gezellen.
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 september 2020 aanvang 20.00 uur, in de algemene ruimte van de “D’Olde Geet”.


AGENDA:
1 Opening, vaststellen aanwezigheid kiesmensen
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2019
4 Jaarverslag Omni-bestuur, beheercommissie en clubhuiscommissie
5 Jaarverslag Financieel en verslag kascontrolecommissie
6 Bestuursverkiezing:
Aftredend is:
George de Haan – Voorzitter – herkiesbaar
7 Behandeling en vaststelling begroting 2020
8 Beleidsonderwerpen 2020/2021
❖ Alcohol < 18 jaar ➔ NIX
9 Kascontrolecommissie 2020
• Subverenigingen Badminton en Voetbal.
10 Rondvraag
Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via m.schelfaut@quicknet.nl.
De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/secretaris .

Op 17 September om 19.00 uur hebben we een korte ( Maximaal 1 uur)  ALV van de afdeling voetbal ingelast waar wij als bestuur de mening van de leden vragen over het door het omni bestuur gevoerde beleid en waar we een kiesman aanwijzen die namens de afdeling voetbal op de ALV van de omni vereniging stemt. 

Voor vragen kunnen de leden ook terecht bij ondergetekende.

Tot 17 September

Met vriendelijke groeten

Hans Rutte

Voorzitter RKVV Onze Gezellen

Deel dit bericht:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp