Algemene ledenvergadering Omni 5 November 2020

Aan: De ereleden, leden van verdienste en de leden van de Omni-vereniging R.K.S.V. Onze Gezellen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 november 2020 aanvang 20.00 uur. Deze vergadering zal digitaal via teams plaatsvinden. 

Graag ontvang ik uw mailadres op m.schelfaut@quicknet.nl zodat we u kunnen uitnodigen.

AGENDA:

 1. Opening, vaststellen aanwezigheid kiesmensen
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2019
 1. Jaarverslag Omni-bestuur, beheercommissie en clubhuiscommissie
 1. Jaarverslag Financieel en verslag kascontrolecommissie
 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend is:

George de Haan – Voorzitter – herkiesbaar

 1. Behandeling en vaststelling begroting 2020
 1. Beleidsonderwerpen 2020/2021 
 • alcohol < 18 jaar 🡺 NIX
 1. Kascontrolecommissie 2020
 • Subverenigingen Badminton en Voetbal. 
 1. Rondvraag

Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via m.schelfaut@quicknet.nl

De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/secretaris OMNI.

Deel dit bericht:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp