Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan: de ereleden, leden van verdienste en de leden van Onze Gezellen Basketball

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 september 2023
aanvang 19.30 uur in de algemene ruimte van de “D’ Olde Geet”.

AGENDA:
1. Opening, vaststellen aanwezige leden
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 17 april 2023
4. Jaarverslag bestuur OG Basketball 2022/2023
5. Financieel Jaarverslag 2022/2023
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Begroting 2023/2024
8. Vaststellen contributie 2023/2024
9. Bestuursverkiezing
Hein van Scherpenberg Voorzitter – Herkiesbaar
Francien Gulickx Secretaris – Verkiesbaar
10. Beleidsonderwerpen
 Waar gaat het bestuur zich de komende jaren op richten?
 Gedragsregels leden en kader (ter accordering)
 Voorstel mbt Hoe om te gaan met afwezigheid zonder bericht tijdens tafelen/fluiten

(ter accordering)

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via info@ogbasketball.nl.
De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/penningmeester.

Deel dit bericht: