Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 17 april

Aan: de ereleden, leden van verdienste en de leden van Onze Gezellen Basketball

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 17 april 2023, aanvang 19.30 uur in de algemene ruimte van de “D’ Olde Geet”.

AGENDA:
1. Opening, vaststellen aanwezige leden
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 31 augustus 2022
4. Bespreking jaarstukken Omni
– Gevoerde beleid
– Financiën
5. Aanstelling afgevaardigde voor de Omni-vergadering 20 april 2023
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via info@ogbasketball.nl.
De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/penningmeester.

Deel dit bericht: