Bestuursleden gezocht voor de OMNI!!

Bij de OMNI komen de bestuursfunctie van voorzitter, penningmeester en secretaris vrij en die willen we graag invullen. Ben jij degene die we zoeken? Kijk voor meer informatie in je mail of kijk via de link. Hieronder staan de bestuursfuncties nog beschreven.

R.K.S.V. Onze Gezellen is een OMNI-sportvereniging die de volgende sporten faciliteert:

– Veldvoetbal;

– Honk- en Softbal

– Zaalvoetbal;

– Basketball;

– Badminton.

Deze sporten (afdelingen) zijn georganiseerd als 5 zelfstandige sub-verenigingen, waardoor een samenwerking tussen totaal 6 verenigingen ontstaan is.

De OMNI-vereniging bestaat dus vanuit onze gezamenlijke verenigingen en is van ons allemaal. Het is een gezamenlijke belang en verantwoordelijkheid om de OMNI-vereniging in haar functioneren te steunen en in stand te houden.

Bestuursfuncties OMNI

Bestuurders worden gekozen in de Algemene Ledenvergadering. Zij dienen ingeschreven te worden bij de kamer van Koophandel.

Voorzitter:

– Vertegenwoordigt de vereniging in brede zin, in rechte naar overheden en derden;

– Bereidt, in samenwerking met de andere bestuursleden, visie, beleidsstukken en jaarstukken voor;

– Is eerste aanspreekpunt  voor vrijwilligers en sub-verenigingen in ht algemeen en bij concrete vragen of knelpunten;

– Leidt als voorzitter de maandelijkse OMNI-vergaderingen en de ALV;

– Neemt namens de vereniging deel aan externe overleggen en werkgroepen, waar dat in het belang van de vereniging zinvol/waardevol is;

Tijdbesteding: 4-6 uur per week

Penningmeester:

– Is verantwoordelijk voor het tijdig doen van alle gevalideerde betalingen en beheert de rekeningen van de OMNI-vereniging.

– Verdiept zich in fiscaliteiten, subsidieregelingen enz. en adviseert daarover, om een optimale financiële huishouding van de brede vereniging mogelijk te maken.

– Voert de volledige financiële administratie van de OMNI-vereniging;

– Verzorgt jaarlijks een inzichtelijke en jaarrekening en faciliteert de werkzaamheden van de kascontrolecommissie.

Tijdbesteding: 2-3 uur per week

Secretaris:

– Voert de volledige secretariële administratie van de vereniging;

– Is “postkamer” voor alle communicatie kanalen namens de vereniging (analoog en digitaal) en zorgt voor een juiste verspreiding;

– Bewaakt voortgang/tijdige afdoening en communcatie op ingebrachte documenten;

– Verzorgt agendering en uitnodiging voor vergaderingen;

– Verzorgt de tijdige verslaglegging van alle onder verantwoordelijkheid van de OMNI-vereniging gehouden vergaderingen en waar wenselijk bij overleggen.

–  Verzorgt de redactie en opmaak van het jaarverslag en overige relevante documenten.

Tijdbesteding: 3-5 uur per week

LET OP:

De aangegeven tijdbesteding is slechts zeer indicatief.

Deze is sterk afhankelijk van omstandigheden, b.v. Covid, de onderlinge af te spreken taakverdeling en de mate van mandatering van taken naar commissies of personen.

Deel dit bericht: